Lạm phát Hoa Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh cuộc đàm phán bế tắc, giá nhà sản xuất tăng 7,8%, Biden đổ lỗi cho OPEC

Lạm phát Hoa Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh cuộc đàm phán bế tắc, giá nhà sản xuất tăng 7,8%, Biden đổ lỗi cho OPEC

Trả lời